Tôi có thể thanh toán khoản vay tại đâu?

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tuỳ theo sự thuận tiện nhất cho khách hang