Mọi thông tin cá nhân có được bảo mật?

Hana tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc bảo mật sau

  • Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa khách hàng và Hana
  • Sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật
  • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên Hana.
  • Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Hana đề ra.